شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شماره ثبت 192و شناسه ملی 10220012031

  • صفحه اصلی
  • آرشیو اخبار
  • اطلاعیه
  • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شماره ثبت 192و شناسه ملی 10220012031
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا با همراه داشتن اصل ورقه سهام و یا گواهینامه سپرده سهام نزد بورس و یا اعلامیه خرید سهام، اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی) با امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی و همچنین کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی با عنایت به الزام اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت 13 روز شنبه مورخ 13/07/1398 در محل شرکت به نشانی ارومیه ، کیلومتر 10 جاده مهاباد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه:
 1- اصلاح برخی از مواد اساسنامه
 2- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. 
 هیأت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام )
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده - روزنامه دنیای اقتصاد

پیام بگذارید