شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

پنیر

انواع پنیر

پنير لاکتیکی لیوانی لاوین پنيريواف 400گرمي پنير يواف 300گرمي پنیر کم نمک لیوانی 180 گرمی بنکوپک لاوین پنير يواف 300گرمي با طعم زیره پنير100گرمي اعلاء پنير يواف 200 گرمي پنیر خامه ای لیوانی 180 گرمی بنکوپک
نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنير لاکتیکی لیوانی 280گرمي لاوینلاوینلیوان280 گرم17 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنيريواف 400گرميپگاهلیوان400 گرم15 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنير يواف 300گرميپگاهلیوان300 گرم15 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنیر کم نمک لیوانی 180 گرمی بنکوپک لاوینلاوینلیوان180 گرم13 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنير يواف 300گرمي با طعم زیرهپگاهلیوان300 گرم15 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنير100گرمي اعلاءپگاهلیوان100 گرم15 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنير يواف 200 گرميپگاهلیوان200 گرم15 درصد2 ماهه

 

نام کالاعلامت تجارینوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
پنیر خامه ای لیوانی 180 گرمی بنکوپکلاوینلیوان180 گرم25 درصد2 ماهه