شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

وضعیت سرمایه

وضعیت تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید(میلیون ریال ) محل افزایش سرمایه
1382 2600 10.360 اندوخته طرح و توسعه
1383 200 31.080 اندوخته طرح و توسعه
1390 543 200000 اندوخته طرح و توسعه ومطالبات وآورده نقدی
1392 28 255557 ااز محل مطالبات و وآورده نقدی
1393 57 400000 از محل مطالبات و وآورده نقدی
1397 50 600000 از محل مطالبات و وآورده نقدی
1399 105 1،232،423 از مازاد تجدید ارزیابی داراییها( طبقه زمین)