شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

ماست

انواع ماست

ماست 100گرمي 2/5درصد ماست 100گرمي 2/5درصد بنکوپک ماست ليواني 700گرمي 1/4 درصد ماست ليواني 700گرمي 2/5 درصد ماست خامه اي ليواني 700 گرمي 6 درصد ماست خامه اي سطلي 1300گرمي 8 درصد ماست خامه ای سطلی یک کیلویی 10 درصد IML ماست سطلی 1300 گرمی 4/2 درصد
نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست 100گرمي 2/5درصدلیوانی100 گرم2/5 درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست 100گرمي 2/5درصد بنکوپکلیوانی100 گرم2/5 درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست ليواني 700گرمي 1/4 درصدلیوانی700گرم1/4 درصد25 روز

 

نام کالا نوع بسته بندی وزن/حجم درصد چربی تاریخ مصرف
ماست ليواني 700گرمي 2/5 درصد لیوانی 700گرم 2/5 درصد 25 روز
 
نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست خامه اي ليواني 700 گرمي 6 درصدلیوانی700گرم6 درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست خامه اي سطلي 1300گرمي 8 درصدسطلی1300 گرم6 درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست خامه ای سطلی یک کیلویی 10 درصد IMLسطلی1000 گرم10 درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
ماست سطلی 1300 گرمی 4/2 درصدسطلی1300 گرم4/2 درصد25 روز